Mejora de las condiciones de vida de los discapacitados

Mejora de las condiciones de vida de los discapacitados

Mejora de las condiciones de vida de los discapacitados

Moción presentada por Ciutadans en el Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts

Junts x Sant Vicenç i en Comú-Podem no votan a favor la mejora de las condiciones de vida de los discapacitados en Sant Vicenç dels Horts solo porque la presenta Ciutadans

El pasado 4 de septiembre de 2019, el grupo de Cs en el ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts presentó una moción para mejorar las condiciones de vida de los discapacitados.

La moción salió adelante con los votos a favor del PSC y Cs y la abstención de Junts x Sant Vicenç i en Comú-Podem. Tanto Junts como Podem no votan a favor simplemente porque es Ciutadans quien la presenta.

Está moción habla sobre las actuales barreras arquitectónicas que se encuentran hoy en día las personas discapacitadas y con movilidad reducida. A pesar que se están realizando avances para ir mejorando, aún nos queda un largo camino por recorrer.

En la moción se indican las leyes sobre la retirada de estas barreras arquitectónicas y la promoción de ayudas técnicas para mejorar la calidad de vida de la autonomía de las personas con discapacidad o movilidad reducida.

Tal como se expone, queremos un compromiso para promover, proteger y asegurar los derechos humanos y las libertades fundamentales en las condiciones de igualdad para las personas con discapacidad.

No basta con la voz de los representantes políticos que se quede en una declaración de intenciones, si no que sean hechos y se consigan igualar las condiciones de vida para todos los ciudadanos. Por este motivo presentamos está moción.

Tal como se expone, uno de los objetivos es garantizar la igualdad de todos los catalanes y catalanas, tomar medidas para mejorar la formación de las personas con discapacidad promoviendo ofertas de formación oficial, y creando una mesa de trabajo, con todas las entidades municipales que trabajen con discapacitados para trabajar conjuntamente entre los técnicos de este Ayuntamiento y los partidos políticos, para mejorar en todos los ámbitos del día a día de nuestros vecinos.

Os dejamos el texto íntegro de la moción:

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (CS) A L´AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS PER LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE VIDA DELS DISCAPACITATS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A tes què, va ser aprovada al Parlament de Catalunya la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat. On es diu que “La importància de la promoció de l’accessibilitat com a instrument per a fer efectiu el principi d’igualtat dels ciutadans va tenir una primera traducció a Catalunya en el Decret 100/1984, del 10 d’abril, sobre supressió de barreres arquitectòniques. Set anys després, el Parlament va aprovar la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i posteriorment el Govern va aprovar el Decret 135/1995, del 24 de març, pel qual es desplegava la Llei esmentada i s’aprovava el Codi d’accessibilitat. Aquestes normes van establir les bases per a la supressió de barreres arquitectòniques i en la comunicació i per a la promoció d’ajudes tècniques per a millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda.

Aquesta normativa ha comportat un avenç important per a Catalunya, però, després dels anys en què ha estat vigent, encara hi ha persones amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o mental, gent gran o persones amb altres tipus de diversitat funcional que viuen situacions de desigualtat d’oportunitats, de discriminació i de dificultats per a la participació social i per a l’exercici de llurs drets, a causa de l’existència de barreres físiques, en la comunicació o d’actitud que els ho impedeixen.”

A tes què, la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, va ser ratificada per l’Estat espanyol i publicada en el Boletín Oficial del Estado del 21 d’abril de 2008, fixa el compromís de promoure, protegir i assegurar el ple gaudi dels drets humans i les llibertats fonamentals en condicions d’igualtat per les persones amb discapacitat i de promoure el respecte a llur dignitat inherent. Així mateix, el Parlament de Catalunya, per mitjà de la Resolució 44/VIII, del 19 de juny de 2007, va instar el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per a complir la Convenció i, per mitjà de la Declaració del 17 de desembre de 2008, amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, va adherir-se als postulats de la Convenció i va manifestar la seva voluntat de vetllar pel garantiment de la igualtat d’oportunitats a les persones amb discapacitat, com a ciutadans de ple dret. I després d’haver-hi aprovat la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, encara no està desenvolupat el Reglament que permeti complir amb els objectius que millorin la vida dels discapacitats.

A tes què, segons les dades de 2016, publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya de la Generalitat. Actualment el número d’habitats segons el tipus de discapacitat reconeguda a Catalunya és:

Física motora:                        182.130

Física no motora:       112.236

Visuals:                      33.050

Auditives:                  30.243

Psíquiques:                 54.973

Malats mentals:         105.511

No descrita:                10.960

Total:                          529.103

El total de les persones amb algun tipus de discapacitat respecte a la població total de catalans en el 2016, representen un 7,03% dels habitants de la nostra Comunitat Autònoma. En cara que sembli un percentatge no molt elevat, cadascuna de les persones amb discapacitat mereixen tot l’esforç d’una societat desenvolupada on les minories deuen estar representades amb els mateixos drets que la resta. La veu dels representats públics no pot quedar-se en una declaració d’intencions el poder autonòmic, representat en el nostre cas per la Generalitat de Catalunya i el poder municipal tenen l’obligació d’aconseguir igualar les condicions de vida de tots els ciutadans.

És per tot l’anterior, amb l’objectiu de garantir la igualtat de tots i totes els catalans el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l´Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, proposa al Ple de la Corporació, l´adopció dels següents,

ACORDS

Primer.- Manifestar el suport i els medis legals en disposició de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts al col·lectiu de discapacitats de la nostra comunitat per l’adaptació a integració en tots els àmbits de la societat.

Segon.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la creació i la implementació del reglament de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el termini que estableix la mateixa llei, i garantir la participació de les entitats del col·lectiu de persones amb discapacitat, per aconseguir les millores de vida de tots els afectats.

Tercer.- L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts adoptarà les mesures pertinents per millorar la formació de les persones amb discapacitat, promovent ofertes de formació oficial des de l’administració buscant apropar els avenços empresarials i tecnològics actuals.

Quart.- L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts adoptarà les mesures pertinents per millorar l’arquitectura urbanística del nostre municipi i adaptarà especialment totes les instal·lacions municipals.

Cinquè.- L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts estudiarà la creació d’una taula de treball amb totes les entitats municipals que treballin amb discapacitats i desitgin participar junt amb els tècnics de l’Ajuntament i els partits polítics. L’objectiu d’aquesta taula és millorar tots els àmbits del dia a dia dels nostres veïns.

Sisè.- Mostra la condemna de l’Ajuntament de  Sant Vicenç dels Horts per la inacció i la poca sensibilitat de la Generalitat de Catalunya cap al col·lectiu de discapacitats catalans que han quedat desemparats per la negació del Govern a crear i implementar el Reglament de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.

Setè. – Donar trasllat d’aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i fer difusió pels medis municipals d’aquesta Moció.

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra  [POLÍTICA DE COOKIES].
ACEPTAR
Aviso de cookies